Noi măsuri pentru asigurarea tratamentului și îngrijirii copiilor și adulților bolnavi de leucemie

Card de sanatateUn nou subprogram de diagnostic generic al tumorilor solide maligne este introdus de Guvern în Programul național de oncologie, iar pacienții cu leucemii acute vor putea beneficia atât de diagnosticare și tratament, cât și de monitorizarea corectă a bolii minime reziduale. 

Subprogramul derulat în cadrul Programului național de oncologie, respectiv ”Subprogramul de diagnostic generic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți” a fost introdus, printr-o Hotărâre adoptată astăzi de Guvern. Fondurile pentru finanțarea serviciilor și tratamentului asigurate prin acest nou subprogram oncologic au fost asigurate cu ocazia rectificării bugetare.

De asemenea, activitatea de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogeneric și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți va fi inclusă în cadrul Subprogramului de diagnostic imunofenotipic, citogenic și biomolecular al leucemiilor acute.

Guvernul a aprobat în ședința de astăzi o serie de măsuri în sprijinul bolnavilor înscriși în programele naționale de sănătate. În acest sens, a fost modificată și completată HG nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2015 și 2016.

Noile reglementări rezolvă o serie de probleme constatate în ceea ce privește stabilirea unităților de specialitate care implementează programele naționale de sănătate publică, managementul listelor de prioritate a bolnavilor,  modalitatea de acordare a serviciilor medicale, inclusiv prescrierea și eliberarea medicamentelor și/sau materialelor sanitare asigurate bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate curative, modalitatea de decontare a investigațiilor paraclinice de diagnostic a leucemiilor acute.

Astfel,  includerea unităţilor de specialitate în programele naţionale de sănătate se realizează pe baza unor criterii elaborate la propunerea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a unei metodologii de selecţie care se aprobă prin normele tehnice, cu încadrare în limita fondurilor aprobate.

Bolnavii din cadrul programelor naționale de sănătate curative pot beneficia de acordarea de servicii medicale, inclusiv de prescrierea și eliberarea medicamentelor și/sau materialelor sanitare specifice, într-o unitate sanitară în regim ambulatoriu/în spitalizare de zi, concomitent cu serviciile medicale spitalicești furnizate în regim de spitalizare continuă într-o altă unitate sanitară, dacă unitatea sanitară la care pacientul este internat în regim de spitalizare continuă nu poate acorda serviciile. 

Bolnavii din cadrul programului național de oncologie beneficiază de servicii medicale, inclusiv prescrierea și eliberarea medicamentelor asigurate, care pot fi acordate într-o unitate sanitară în regim de spitalizare de zi, concomitent cu serviciile medicale furnizate în regim de spitalizare de zi în aceeași unitate sanitară sau într-o altă unitate sanitară, dacă unitatea sanitară la care pacientul este internat în regim de spitalizare de zi nu poate acorda serviciile.

Pentru aceste situații, serviciile asigurate sunt validate și decontate din bugetul programelor naționale de sănătate curative.

În cazul în care pacientul necesită transport medical, unitatea sanitară în care bolnavul este internat în regim de spitalizare continuă suportă contravaloarea transportului medicalizat al acestuia în vederea efectuării serviciilor asigurate în cadrul programelor naţionale de sănătate cu scop curativ.

Probele pentru diagnosticarea și monitorizarea leucemiilor acute și a tumorilor solide care se recoltează la furnizorii de servicii medicale ce acordă asistență medicală spitalicească bolnavilor vor fi transmise la furnizorii de servicii medicale incluși în subprogram pentru efectuarea acestora, însoțite de referatul de solicitare.

Contravaloarea investigațiilor paraclinice în cadrul programelor naționale de sănătate curative va fi decontată furnizorilor de servicii care le efectuează, fără a fi condiționată de prezentarea cardului național de asigurări sociale de sănătate.

O altă noutate constă în faptul că toate categoriile de furnizori au obligația de a transmite în platforma informatică a asigurărilor de sănătate a serviciilor off-line în maximum trei zile lucrătoare de la data acordării serviciului, și nu în 72 de ore cum era până acum. Această măsură contribuie la înlăturarea disfuncționalităților în raportarea serviciilor și în decontarea acestora.

De asemenea, în vederea debirocratizării sistemului de asigurări de sănătate, raportarea activității furnizorilor conform contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate se va face zilnic, fără a mai fi necesară și o raportare lunară/trimestrială, după caz.

Hotărârea adoptată astăzi stabilește și modalitatea de sancționare a furnizorilor de servicii medicale paraclinice, furnizorilor de dializă și furnizorilor de radioterapie, în cazul în care se constată încasarea necuvenită a unor sume de la asigurați, astfel:

  • la prima constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 20% la contravaloarea serviciilor aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii;
  • la a doua constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 30% la contravaloarea serviciilor aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii;
  • la a treia constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 40% la contravaloarea serviciilor aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţie;
  • La a patra constatare a nerespectării de către furnizori a acestei obligații contractuale, contractul se reziliază.

De asemenea, au fost revizuite unele sancțiuni aplicabile furnizorilor aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, stabilind nivelul sancțiunii în funcție de gravitatea nerespectării de către aceștia a unor obligații.

Sursa: Comunicat de Presa Ministerul Sanatatii