Pachetul de servicii medicale de bază şi Contractul-cadru 2014 – 2015 aprobate de Guvern

Ministerul Sănătăţii anunţă aprobarea pachetului de servicii medicale de bază şi a Contractului-cadru 2014 – 2015

“Este o măsură importantă pentru sistemul de sănătate şi pentru toţi românii.

Putem acum vorbi de o redefinire a pachetului minimal de servicii şi a pachetului de servicii de bază în interesul pacientului. Pachetul de bază aduce ca noutate  prevenţia, care va fi efectuată prin completarea unei riscograme. Vom putea astfel face prevenţie, lucru care va ajuta atât starea de sănătate a cetăţenilor acestei ţări, dar şi întreg sistemul de sănătate”, a declarat marţi ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu.

Executivul a aprobat marţi proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale, de bază şi minimal, şi a Contractului-cadru care reglementează

condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015.

Prin acest proiect de act normativ, în conformitate cu angajamentele asumate prin Programul de Guvernare şi în cadrul acordului cu instituţiile financiare internaţionale, se propune redefinirea pachetului minimal de servicii medicale şi pachetului de servicii de bază.

“Principiile care au stat la baza procesului de redefinire a pachetului minimal de servicii şi a pachetului de servicii de bază sunt reprezentate de îmbunătăţirea accesului pacienţilor la serviciile medicale furnizate de către medicii de familie şi medicii din ambulatoriul de specialitate şi dezvoltarea serviciilor de prevenţie acordate în segmentul de asistenţă medicală primară”, a explicat ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu.

 Punem un accent important, în premieră, pe prevenţie. Introducem pentru pacienţii asimptomatici până la 39 de ani o vizită obligatorie la medicul de familie, cel puţin o dată la trei ani, iar pentru cei după 40 de ani – prezenţa anuală la medicul de familie”, a mai spus ministrul Sănătăţii.

Pentru asigurarea sustenabilităţii implementării pachetelor de servicii medicale a crescut finanţarea pentru segmentul de asistenţă medicală primară şi ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice şi paraclinice, astfel încât acestea să furnizeze servicii medicale în regim ambulatoriu, la costuri reduse faţă de cele acordate în regim de spitalizare, concomitent cu degrevarea spitalelor prin reducerea internărilor.

Contractul-cadru va aduce modificări importante.

În primul rând, reducerea birocraţieiprin introducerea reglementărilor privind utilizarea biletelor de trimitere în format electronic, de la data implementării acestora,  introducereafacturii electronice şi utilizarea dosarului electronic de sănătate al pacientului, de la data implementării acestuia.

De asemenea, contractul introduce obligaţia, la nivelul furnizorilor – de a  nu  încasa sume de la pacienţi  pentru  serviciile medicale prevăzute în pachetele de servicii.

În ceea ce priveşte asistenţa medicală primară, atât în pachetul minimal cât şi în pachetul de bază, în cazul supravegherii gravidei s-a introdus şi testarea pentru hepatită de etiologie virală cu virus B şi C, în plus faţă de testarea HIV.

De asemenea, în pachetul de bază au fost introduse consultaţii de monitorizare activă prin plan de management integrat pentru bolile cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind: riscul cardiovascular înalt – HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2; astm bronşic; boală cronică respiratorie obstructivă; boala cronică de rinichi;

Importante de menţionat sunt consultaţiile preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic – fără semne de boală – finalizate prin completarea riscogramei pentru grupa de vârstă şi sex corespunzătoare se va realiza astfel:

  • toate persoanele asimptomatice cu vârsta între 18 şi 39 ani  o dată la 3 ani(pentru persoanele asimptomatice cu vârsta între 18 şi 39 de ani depistate cu risc înalt, consultaţiile preventive de evaluare se vor acorda anual)
  • toate persoanele asimptomatice cu vârsta > 40ani – anual.

Pentru creşterea accesului asiguraţilor internaţi la medicamente şi creşterea eficienţei în utilizarea sumelor contractate de spitale cu casa de asigurări de sănătate,  fost creată posibilitatea ca medicii de familie şi medicii specialişti din specialităţile clinice să poată elibera pentru pacienţii internaţi cu boală cronică confirmată, prescripţie medicalăpentru medicamentele şi materialele sanitare.

În ceea ce priveşte asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, afost revizuită lista procedurilor diagnostice şi terapeutice, astfel încât pacientul să beneficieze de o serie de investigaţii suplimentare, pentru care nu va mai fi nevoie internarea în spital.

Nu se mai regăsescîn pachetul de bază serviciile de  homeopatie şi fitoterapie (aceste servicii  pot face obiectul asigurărilor private).

Pentru protecţia şi asigurarea accesului la servicii medicale în ambulatoriu pentru asiguraţi, a fost revizuită lista  investigaţiilor medicale paraclinice din pachetul de bază (au fost introduse o serie de investigaţii noi, precum ATPO, sodiu seric, potasiu seric, transferină, angiografie RMN/segment, testosteron etc).

Noul contract-cadru prevede şi noi măsuri la asisten’a medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea de medicină dentară – au fost redefinite atât pachet minimal cât şi pachet de bază de servicii de medicină dentară.

În pachetul de servicii de bază se regăsesc consultaţii, servicii profilactice, tratamente protetice şi ortodontice precum şi alte tratamente (inclusiv serviciile de medicină dentară de urgenţă).

In pachetul minimal se regăsesc serviciile de medicină dentară de urgenţă.

Referitor la Asistenţa medicală spitalicească au fost evidenţiaţi factoriide care trebuie să se ţină cont cumulativ în luarea deciziei de internare în regim de spitalizare continua şi au fost introduse criterii de internare specifice pentruspitalizarea de zi.

În vederea scăderii numărului de internări, au fost precizate afecţiunile care pot fi diagnosticate şi tratate în regim de spitalizare de zi:  afecţiunile care vor fi prevăzute în norme, afecţiuni pentru care se acordă servicii de chimioterapie, radioterapie, brahiterapie, litotriţie, implant de cristalin, întrerupere de sarcină cu recomandare medicală, amniocenteză, biopsie de vilozităţi coriale, administrarea tratamentului pentru profilaxia rabiei, afecţiuni care necesită administrare de medicamente pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experţi constituite la nivelul CNAS, HIV/SIDA care necesită monitorizarea bolnavilor.

 Pentru completarea finanţării spitalelor, acestea pot contracta servicii de îngrijiri la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, finanţate din fondul alocat pentru servicii de îngrijiri la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu;

 Spitalele sunt obligate să suporte pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare continuă şi în regim de spitalizare de zi toatecheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv pentru medicamente.

La capitolul dispozitive medicale a fost revizuită lista dispozitivelor medicaleacordate în ambulatoriu, astfel:a fost introdus în listă dispozitivul necesar pentru copii până la 18 ani cu mucoviscidoză (inhalator salin particule uscate de sare cu flux de aer sau oxigen), a fost introdus în listă dispozitivul pentru protezarea femeilor cu mastectomie totală, începând cu anul 2015.

Contractul-cadru aduce şi prevederi noi pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu.

Pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui asigurat medicamente cu şi fără contribuţie personală pentru sublistele A şi B – o prescripţie/mai multe prescripţii lunar, cu maximum 7 medicamente (în prezent o singură prescripţie);

Ppentru bolnavii cu boli cronice stabilizate şi cu schemă terapeutică stabilă, medicii de specialitate din specialităţile clinice pot prescrie medicamente pentru o perioadă de până la 90/91/92 de zile, perioada fiind stabilită de comun acord de medicul prescriptor şi asiguratul beneficiar al prescripţiei medicale.

Totodată, a fost majorată de la 3-5 zile la 3-7 zile perioada pentru care pot fi prescrise medicamentele pentru afecţiunile acute.

Contractul prevede sancţionarea producătorilor de medicamente care nu asigură prezenţa medicamentelor pe piaţă conform prevederilor legale.

Pentru asigurarea accesului asiguraţilor la medicamente, a fost introdusă prescripţia fracţionată atât pentru numărul de medicamente cât şi pentru cantităţile din fiecare medicament.